• Fly Poland Crew

4. METAR

Ostatnio przybliżaliśmy temat NOTAM-ów ; dziś w naszym poście chcielibyśmy zgłębić temat METAR-ów.


Zacznijmy od definicji – METAR to depesza, która zawiera aktualne zaobserwowane dane pogodowe występujące na lotnisku. Obserwacje warunków atmosferycznych publikowane są w interwałach 1 lub 0,5 godziny w zależności od lotniska.


Na przykładzie poniższego METARu rozkodujemy jego składowe:


METAR EPWA 070900Z 25005KT 200V290 9999 FEW017 10/04 Q1005 NOSIG=


METAR składa się z 10 typów informacji pogodowych:


1 - Identyfikator obszaru (METAR EPWA 070900Z – obserwacja z 7 dnia z godziny 09:00 UTC)

2 – Wiatr (25005KT 200V290 – wiatr z kierunku 250 stopni / 5 węzłów ; wiatr zmienny w przedziale

200 – 290 stopni)

3 – Widzialność ( 9999 – widzialność 10 km lub więcej)

4 - Widoczność z pasa startowego ( w naszym METAR jest brak RVR – widzialność powyżej 10 km)

5 - Rodzaj pogody ( nie występuję w naszym METAR żadne zjawiska i nie jest podana ich

intensywność)

6 - Kondycja chmur (rodzaj pokrycia FEW czyli nieliczne 1/8 nieba ; brak rodzaju chmur)

7 – Temperatura ( temeperatura 10 stopni Celcjusza, a punkt rosy wynosi 4 stopni Celcjusza)

8 - Ciśnienie – (Ciśnienie podawane jest w hektopaskalach – 1005 hPa)

9 - Najważniejsze informacje o zmianie pogody ( brak w naszym METAR)

10 - Przewidywana prognoza (NOSIG – nie przewiduje się zmian w ciągu najbliższych 2 godzin)


Czym jest zatem znak „=” na końcu depeszy? To zwyczajnie koniec depeszy i warto o tym pamiętać podczas rekrutacji do linii lotniczej bo takie pytania też się pojawiają.


Przykładowe pytanie:


Co oznacza termin METAR?


A) METAR oznacza aktualny raport pogodowy, który wydawany jest w interwałach co pół

godziny.

B) METAR jest ostrzeżeniem pogodowym, które występuje na lotnisku zapasowym.

C) METAR jest prognozą do lądowania, która dodawana jest do prognozy pogody.

D) METAR jest prognozą długoterminową wydawaną przez briefing na lotnisku odlotu.-------------------Today we would like to present more info about METARs. Last time we posted about NOTAMs which are really important messages about flight safety.


Let's start with the definition - METAR is a message that contains current observed weather data at the airport. Observations of atmospheric conditions are published at intervals of 1 or 0.5 hours depending on the airport.


We will decode its components using the following METAR example:


METAR EPWA 070900Z 25005KT 200V290 9999 FEW017 10/04 Q1005 NOSIG =


METAR consists of 10 types of weather information:


1 - Area identifier (METAR EPWA 070900Z - observation from the 7th day from 09:00 UTC)

2 - Wind (25005KT 200V290 - wind from 250 degrees / 5 knots; variable wind in the range of 200 -

290 degrees)

3 - Visibility (9999 - visibility 10 km or more)

4 - Visibility from the runway (there is no RVR - visibility above 10 km)

5 - Type of weather (there are no phenomena in our METAR and their intensity is not given)

6 - Cloud condition (type - FEW coverage 1/8 of the sky; no type of clouds)

7 - Temperature (10 degrees Celsius temperature and the dew point is 4 degrees Celsius)

8 - Pressure (Pressure is given in hectopascals - 1005 hPa)

9 - The most important information about weather changes (not in our METAR)

10 - Expected forecast (NOSIG - no changes are expected in the next 2 hours)


So what is the sign at the end of the message? This is simply the end of the message and it is worth remembering when recruiting to the airline because such questions also appear.


What does the term METAR signify?


A) A METAR signifies the actual weather report at an aerodrome and issued in half-hourly

intervals.

B) A METAR is warning about weather at the alternate airport.

C) A METAR is landing forecast added to actual weather report.

D) A METAR is flight long forecast issued by briefing office at departure airport.


fot. Fly Poland

239 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

3. NOTAM

2. Icing

1. Windshear